قطع دست دلالان از بازار سیمان
قطع دست دلالان از بازار سیمان
مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح کرد
۱۳۹۴/۰۴/۳۰


قطع دست دلالان از بازار سیمان

قطع دست دلالان از بازار سیمان

فاطمیان مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در رابطه با قیمت تمام شده صنعت سیمان در برنامه بورس گفتند:

به خاطر قیمت پایین هم در انرژی ، مواد اولیه، نیروی کار و هم در استهلاک می باشد که حمل و نقل یکی از مؤلفه های اثرگذار در قیمت تمام شده است. وقتی ساختار های صادراتی را بتوانید شکل دهید قیمت تمام شده تولید یک طرف و قیمت عرضه تمام شده به بازارهای هدف مدیریت می شود. موضوع حمل و نقل می تواند در تشکل های مشترک المنافع که از خودبخشی خصوصی شکل می گیرد مسئله آن برطرف شود. اینکه ما امروزبا چه قیمتی  19 میلیون صادر می کنیم شدیدا مورد بحث قرار گرفته است. دلال هایی وارد میدان شدند که بخاطر خلع یک ساختار مشخص است که با وجود این ساختار قطعاً دلال ها دستشان کوتاه خواهد شد. 


بازگشت به  اخبار