صنعت خدمات بندری نیازمند تحولی جدی
صنعت خدمات بندری نیازمند تحولی جدی
در برنامه تلویزیونی بورس مطرح شد:
۱۳۹۴/۰۵/۱۲


صنعت خدمات بندری نیازمند تحولی جدی

صنعت خدمات بندری نیازمند تحولی جدی

مدیرعامل تایدواتر در رابطه با اینکه سرمایه گذار چگونه می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند، در برنامه تلویزیونی بورس بیان کرد: بنادر یکی از نقاط کلیدی و استراتژیک هر کشور می باشد و اکثریت فعالیت های اقتصادی کشورها در دنیا از طریق بنادر شکل می گیرد حضور در بنادر و ارائه خدمات مختلف امری توجیه پذیر است زیرا محور اقتصادی کشورهای پیشرفته در دنیا در حوزه بنادر می باشد. لذا در این حوزه بخش های مختلفی که مهم ترین آن خدمات می باشد، تقریباً درآمدها مستقیم و هزینه ها مشخص و قابل کنترل و برنامه ریزی می باشد به این خاطر این توجیه پذیری برای وارد شدن سرمایه گذارها در بخش خصوصی در این حوزه را ایجاب می کند.

اعتصام در ادامه افزود طی سال های اخیر در حوزه بخش خصوصی چه از طریق سرمایه های خود و چه از تسهیلاتی که از بانک ها و خود سازمان دریافت کردند بیان گر این است که تا امروز موفق عمل کرده است در ده سال اخیر حضور بخش خصوصی در بنادر شمال و جنوب ایران بسیار پررنگ بوده و خوشبختانه با همین تجهیزات موجود خدمات خوبی ارائه می شود اما انتظار می رود برای اینکه در حد کشتی رانی های مطرح در دنیا شویم تحولی جدی در عرصه صنعت خدمات بندری صورت گیرد. 


بازگشت به  اخبار